سامانه شرکت در کارگاه و مسابقات

اولین جشنواره عمومی بازی های فکری

مکان: پارک 28 دی

تاریخ: پنجشنبه 25 مرداد 97

زمان: ساعت 18

سامانه شرکت در کارگاه و مسابقاتثبت نامثبت نام ویژه مدارس

ویژه دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها و معلولین

ویژه دانش آموز
ویژه دانشجو
ویژه خانواده
ویژه معلولین